There are compared basic costs between Ambiente’s Service and Vietbiz SEIT ‘s Service.

Nr. EXPENSES Unit Ambiente Trade Fair

(Euro)

VBS

(Euro)

1. Chi phí thuê gian hàng
1.1 Phí thuê gian hàng trưng bày m2 252,00 228,00
1.2 AUMA fee m2 0,60 0,60
1.3 Phí bảo vệ môi trường và AUMA m2 3,50 3,50
1.4 Điện cho gian hàng times 264,00 17,00
1.5 Media Package times/ year 565,00 38,00
Summe (1) 1.085,10 287,10
     
2. Chi phí dàn dựng gian hàng
2.1 Trang trí gian hàng 976,50 187,64
Summe (2) 976,50 187,64
3. Chi Phí hoạt động gian hàng
3.1 Phí dọn dẹp, vệ sinh gian hàng m2 30,00 0,00
3.2 Lưu trữ thùng cacton trong 5 ngày hội chợ m2 46,00 0,00
Summe (3) 76,00 0,00
4. Total m2 2.137,60 474,74